Missie

Missie

De stichting werkt vanuit de opdracht zoals deze uit de Bijbel naar ons toekomt in Marcus 16, vers 15:
‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.’

Dit vertaalt zich wat betreft onze missie in Mikebuda als volgt:

Het brengen van het Evangelie aan de kinderen van Mikebuda en in het verlengde hiervan aan alle inwoners van Mikebuda alsmede aan allen die in Hongarije op ons pad gebracht worden. De kern van deze Goede Boodschap is, dat de Heere Jezus Christus is gekomen op de aarde en Zijn bloed voor ons gegeven heeft, opdat wij behouden worden. Redding is voor ons mogelijk als wij ons bekeren van onze zonden en geloven in deze Zaligmaker.

Uitgangspunten

Het uitgangspunt van de stichting wordt gevormd door het onfeilbare Woord van God en zoals dit nader wordt omschreven op de website van het IKEG:

Visie

Wij kunnen als werktuigen in Gods hand slechts het zaad van het Evangelie zaaien. Dit doen wij door:

  • het organiseren van Bijbelclubs en vakantiebijbelkampen
  • bijeenkomsten rondom de christelijke feestdagen
  • het leggen van contacten
  • verlenen van materiële hulp
  • etc.

Met Gods zegen kan dit zaad groeien en uiteindelijk tot bloei komen door Zijn Geest. Wij hopen en bidden dat er ook in Mikebuda vele discipelen van Christus mogen zijn. En als God het geeft, er zelfs ooit een eigen gemeente gesticht kan worden.

© Copyright 2021 - Stichting MiKE