Gebed

Rondom de schaapskooi

Spurgeon schreef in zijn boekje Rondom de schaapskooi het volgende:

‘Laat mij er nog een les bijvoegen, dat, al brengt gij uw kinderen ook nog zoveel bij, gij er toch steeds diep van doordrongen moet zijn, dat gij zelf niets tot de bekering van het kind kunt toe of afdoen, maar dat het God Zelf is, die alles tot stand brengt. Gij zijt slechts het werktuig dat God gebruiken wil; uit u zelf kunt gij niets doen. Gij zijt het zwaard, waarmede God de zonde van het kind uitroeit, zelf kunt gij niets uitroeien. Houd dus steeds in gedachten, dat gij zelf eerst van God moet leren en dat gij Hem dan smeken moet u te gebruiken anderen te vormen; immers, tenzij een hoger Leermeester dan gij zelf door u werke om het kind te onderrichten, zou het kind ten onder gaan. Het is niet uw onderwijs dat de zielen der kinderen redden kan, maar de zegen van God door Zijn Heiligen Geest, welke op uw arbeid nederdaalt. Moge God uw pogingen met rijke voorspoed bekronen! Hij doet dit zeker wanneer gij dringend en zonder ophouden daarom smeekt. Nog nooit heeft een onderwijzer of predikant, die anderen met drang zocht te redden, tevergeefs gearbeid in de Heere, en dikwijls heeft men het gezien dat ‘het brood op het water geworpen’ na vele dagen terug is gevonden.’

Wij zijn slechts middelen in Gods hand en kunnen kinderen niet bekeren. Daarom vragen wij u vóór alles om gebed. Gebed opdat wij van God Zelf alles mogen leren wat nodig is om de kinderen van Hem te vertellen. Gebed dat God ons werk zal zegenen en de ogen van de kinderen en alle inwoners uit Mikebuda geopend zullen worden opdat zij zien Wie Jezus is!

Dank u wel.

© Copyright 2021 - Stichting MiKE