Stichting MiKE

Mikebuda Kinder Evangelisatie

Marcus 16: 15

‘En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen.’

Márk Evangyélioma 16, 15

‘És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtésnek.’

(Hongaars)

© Copyright 2021 - Stichting MiKE